Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

O Colexio logra unha notable representación nos órganos especializados do Consello Xeral

Fonte: Colexio de Economistas de A Coruña

07/06/2018

Nova: O Colexio logra unha notable representación nos órganos especializados do Consello Xeral

O pasado 30 de maio, na Comisión permanente do Consello Xeral de Economistas, produciuse o nomeamento de cargos para os distintos órganos  especializados que o integran, alcanzando o noso Colexio unha notable representación na práctica totalidade dos mesmos.

Deste xeito, ata un total de seis membros da actual Xunta de Goberno do Colexio foron nomeados para representar distintos cargos en diferentes  Órganos técnicos do Consello, ao que hai que engadir o nomeamento como presidente do EAL de Roberto Pereira Costa, ex decano do noso Colexio e Colexiado de Honra.

Os órganos especializados do Consello Xeral de Economistas son unha parte fundamental da organización colexial, creados para ofrecer apoio profesional e impulsar a actividade dos profesionais do ámbito económico e empresarial nas súas diferentes áreas de actuación, contribuíndo deste xeito á mellora da imaxe dos economistas en xeral e dos da súa especialidade en particular e incrementando a súa presenza ante a sociedade.

Ofrecen, entre outros servizos, información e asistencia técnica, asesoramento xurídico, publicacións, cursos e seminarios especializados que favorecen o desenvolvemento profesional dos colexiados. Os nomeamentos foron os seguintes:

 

Rexistro de Economistas Auditores (REA)

Creado en 1982, este órgano especializado do CGE integra ao 60% dos profesionais da auditoría do noso país. Componse de 4 Comisións: Normas e Procedementos, Contabilidade, Relacións cos Colexios e Relacións Institucionais, que son responsables das distintas áreas de traballo da Corporación. A través destas comisións, e baixo a supervisión do seu consello directivo, presta servizos de formación, información, asistencia técnica e asesoramento xurídico aos seus membros.

José Antonio López Álvarez, Vogal do Consello Directivo do REA:

âÉ un orgullo e unha gran responsabilidade seguir representando ao Colexio en en o Consello Directivo dun órgano especializado da transcendencia e importancia para a profesión como é o do Rexistro de Economistas Auditores (REA) do CGCE. É o noso obxectivo, desde a Dirección da Corporación, mellorar o prestixio das pequenas e medianas firmas de auditoría, facendo todo o necesario para que a calidade, base do noso presente e futuro como auditores, sexa unha realidade que ademais se perciba e redunde no recoñecemento social e empresarial da figura do auditorâ.

Ramón Xoga Costa, Vogal do Consello Asesor do REA:

âFormar parte da Xunta directiva do Colexio de Economistas e do Comité Asesor do REA, dános a oportunidade de dispor dunha visión máis global do exercicio e da actualización da profesión de economista en materia de Auditoría de Contas e, por outra banda, permítenos afrontar os novos retos ante os que nos atopamos, como son;  Informes de auditoría máis amplos conforme á adaptación á normativa internacional, a maior relevancia tecnolóxica nos nosos procedementos de traballo e o maior rigor esixido no control de calidade dos encargosâ.

 


Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF)

O REAF é un órgano especializado do Consello Xeral de Economistas, creado en marzo de 1988 para coordinar a actividade de Economistas nos temas relacionados directamente co exercicio profesional da Asesoría Fiscal. O Rexistro, que está constituído actualmente Está constituído actualmente por máis de 6.500 asesores fiscais contribúe á mellora da imaxe dos economistas e titulares mercantís en xeral e dos asesores fiscais en particular e ao incremento da súa presenza ante a sociedade.

 

Agustín Fernández Pérez, Vogal do Comité Técnico do REAF-REGAF:

âEste nomeamento, así como o dos meus compañeiros de Xunta de Goberno para os distintos órganos especializados do Consello Xeral, non veñen senón a corroborar o bo labor que se está desenvolvendo, ademais de situar ao noso Colexio como un referente a nivel nacional neste aspecto. Así mesmo, gustaríame destacar a maior capacidade de interlocución que esta posición estratéxica confírenos nas relacións coa administración, cabalo de batalla habitual no día a día dos asesores fiscaisâ.     

 

Rexistro de Economistas Forenses (REFOR)

O Rexistro de Economistas Forenses, REFor, é un órgano especializado, de carácter técnico, do Consello Xeral de Economistas cuxos fins son prestigiar a imaxe pública do economista forense na Sociedade,  mellorar a cualificación profesional dos seus membros mediante a formación e información, elevando o nivel da calidade dos seus traballos e procurando unha xusta remuneración dos mesmos, favorecer o intercambio de coñecementos e experiencias entre os seus membros, elaborar recomendacións técnicas, colaborar coas institucións xudiciais, prestar cuantos servizos de carácter xeral estímese que poidan contribuír ao desenvolvemento da actividade profesional dos seus membros e colaborar cos Colexios e Consellos Autonómicos no seu caso, na consecución dos anteriores fins.

Isaías González García, vogal do Comité Técnico do REFOR:

"A obtención dun posto no novo Comité Técnico do REFOR, consolida ao Colexio de Economistas da Coruña e, por extensión, ás/vos profesionais que o integran, como referente nacional no ámbito económico-forense e, en especial, no concursal. A orixe deste posicionamento debemos agradecerllo a Diego Comendador e á súa decidida aposta pola excelencia formativa, que ten o seu máximo expoñente nos Encontros en Galicia de Profesionais do Dereito Concursal e Societario, foro que, ano tras ano, reúne a expertas/vos nacionais e internacionais de ambas as disciplinas e que este ano chega ao seu décimo segunda edición. Formar parte deste Comité permitiranos colaborar coas institucións xudiciais, participar en tarefas lexislativas ou intervir no deseño de ferramentas de traballo e redacción de recomendacións técnicas imprescindibles para o desenvolvemento da nosa actividade; todo iso, co firme obxectivo de prestigiar a imaxe pública das/vos economistas forenses na sociedade. Para iso esperamos manter a máxima colaboración e participación de nosas/colexiar/vos, de tal modo que podamos compartir, e trasladar ao órgano especializado, preocupacións, coñecementos, experiencias e ideasâ.

 


Rexistro de Expertos Contables (EC)


Órgano especializado do CGE que ten como obxectivo servir de canle e punto de unión entre as diversas actividades do Economista/Titulado Mercantil e a súa relación coa información financeira en xeral e a contabilidade en particular. Dedícase basicamente ao tratamento, estudo, análise, informes técnicos, formación, emisión de opinións e todos os aspectos relacionados coa contabilidade e información financeira que afecten ou sexan prioritarios en cada momento para os colexiados.

EC, Vogal do Consello Directivo: José Canalejas Couceiro         

âFormar parte do Comité Directivo de Economistas Contables, supón para min unha gran satisfacción profesional. Economistas Contables é un órgano especializado do Consello Xeral de Economistas, que naceu coa finalidade de servir de canle entre as diversas actividades do economista e a información financeira en xeral e a contabilidade en particular. O Consello Xeral de Economistas xunto co Instituto de Censores Xurados de Contas de España crearon o Rexistro de Expertos Contables, que ten por obxecto potenciar as funcións do Experto Contable e axudar a configurar un modelo de recoñecemento desta actividade no noso país.

Desde o Colexio de Economistas da Coruña pretendemos coa nosa participación no Comité Directivo de Economistas Contables axudar a potenciar a figura dos expertos contables, facilitando que os operadores económicos, e a sociedade en xeral, identifíquenos como profesionais altamente cualificados dentro do ámbito da información financeira.âRexistro de Expertos Docentes e Investigadores (REDI)

O Rexistro de Expertos Docente e Investigadores é un órgano especializado do Consello Xeral de Economistas constituído en 1997 para impulsar a actividade profesional dos economistas no campo da educación, prestando apoio a todo economista que, no ámbito do exercicio da súa profesión, é docente e/ou investigador de Secundaria, Universidade, ou Formación Continua (Escolas de Negocio, Empresas, Asociacións, Fundacións, etc.)

Dentro do marco da Unión Europea, vea polo correcto tratamento das titulacións nos procesos de validación dos contidos nas materias económicas e empresariais e no recoñecemento das titulacións para o exercicio como economistas.

Miguel Anxo Vázquez Taín, vicepresidente do REDI

âA representación do Colexio de Economistas da Coruña nos novos Órganos especializados do Consello Xeral, é o resultado, e á súa vez pon de manifesto, o gran traballo que o noso Colexio vén desenvolvendo nos últimos anos, tanto en Galicia como a nivel nacional. Como Decano, e todos como Colexio, debemos estar orgullosos. Sen dúbida, isto permitiranos un mellor desempeño das nosas funcións.â

 

Rexistro de Economistas Asesores Laborais (EAL)

O Consello Xeral de Economistas creou este Rexistro especializado de Economistas Asesores Laborais para asistir a aqueles economistas que se dedican ao asesoramento laboral Desde a súa creación, continúa atendendo os problemas a que se enfrontan todos aqueles compañeiros que se dedican nos seus despachos profesionais á contratación laboral de traballadores, liquidación de seguros sociais, confección de nóminas, e en xeral a todo o relacionado co asesoramento laboral para Empresas e Profesionais.

EAL, Roberto Pereira Costa: Presidente

âÉ un motivo de satisfacción e de orgullo,  o ser referendado como Presidente de EAL por parte do Consello Xeral de Economistas, máis se cabe pola significación que ten a consolidación dun órgano especializado que levo presidindo desde a súa posta en marcha, pero tamén polo compromiso renovado co Colexio de Economistas da Coruña de seguir mantendo a representación da Xunta de Goberno nos Organos Especializados do Consello Xeral.

Confío en que podamos estreitar as vías de colaboración entre ambas as institucións o máximo posible, e que a relación permita a asistencia, a formación e a consolidación do asesoramento laboral dos colexiados. Á vez que me poño a disposición do Colexio para a organización de todos os eventos e cursos que se consideren necesarios e oportunosâ.   

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade