Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Quenda Actuación Profesional

En 2010 o Consello Galego de Economistas alcanzou un acordo coa Dirección Xeral de Xustiza, ratificado mediante Convenio coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para a prestación de asistencia pericial á Administración. 

A través deste convenio o Consello Galego de Economistas encárgase de xestionar a designación de profesionais para a prestación de asesoramento e ditame pericial nos procedementos en que se requira por un xuíz, tribunal ou fiscal; nos que se acorde dita proba pericial de oficio nun procedemento penal, así como cando se acorde, en procedemento de calquera orde xurisdicional, por instancia dunha parte que teña recoñecido expresamente o dereito á asistencia pericial gratuíta. 

Pola súa banda a Administración comprométese a garantir aos colexiados a correspondente compensación económica derivada da peritaxe dentro das condicións convidas.

No informe dispoñible na sección "documentos"  detállase de forma concisa como se arbitra na práctica o funcionamento deste convenio, polo que nos remitimos ao mesmo neste sentido. No entanto, consideramos importante recalcar unha serie de cuestións:

  • Cada Colexio no seu ámbito encárgase de realizar os nomeamentos, utilizando ao efecto as súas propias listas de actuación profesional. Por tanto neste sentido o Consello, que non dispón de listas propias de profesionais, limítase a comunicar á Administración o nomeamento que o Colexio, en cuxo ámbito territorial recaia a peritaxe, realizou. O procedemento de designación que se utiliza é, consecuentemente, o que o Colexio provincial teña establecido, co fin de garantir a rotación das listas.
  • O Consello Galego de Economistas, na súa calidade de asinante do Convenio, ocúpase de cantas cuestións haxan de resolverse en relación coa Administración de Xustiza. Neste sentido os traballos realizados polos peritos designados han de facturarse ao Consello e será este quen se ocupe de tramitar o libramiento de fondos por parte da Administración e o posterior pago dos honorarios ao interesado.

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade