Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Quenda Actuación Profesional

O Consello Galego de Colexios de Economistas e a Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia alcanzaron un acordo por medio do cal se garante aos economistas galegos a compensación económica pola asistencia xurídica solicitada a través da Administración de Xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia.

Deste xeito o Consello Galego farase cargo de xestionar todas as actuacións profesionais solicitadas que neste ámbito realicen os integrantes das listas das Quendas de Actuación Profesional do catro Colexios que o integran, incluído o pago dos seus honorarios conforme ao establecido neste acordo.

Como se arbitra o funcionamento:

A Administración de Xustiza cursará directamente ao Consello  Galego de Colexios de Economistas as solicitudes de designación de perito economista. O Consello canalizará os nomeamentos a través das listas da Quenda de Actuación Profesional do Colexio cuxo ámbito provincial coincida co da actuación profesional que haxa de realizarse.

Unha vez finalizada a súa actuación o colexiado emitirá factura ao Consello Galego de Colexios de Economistas que, á súa vez, facturará á Dirección Xeral de Xustiza, entidade que se comprometeu a realizar os pagos con periodicidade trimestral. Deste xeito garántese aos colexiados que as facturas correspondentes ás actuacións ante a Administración galega por designación do Consello serán abonadas no trimestre seguinte ao da súa emisión.

 

Importe da compensación económica:

A contía da compensación rexerase polos importes establecidos ao efecto pola Consellería e que se detallan a continuación:

  • Número máximo de horas: 20 horas.
  • Importe máximo por hora: 40 € para os titulados superiores e 33 € para os titulados medios.
  • Horas adicionais para asistencia á vista: 2 horas (segundo tarifa anterior).
  • Gastos por desprazamento: 0,19 € por quilómetro.

 

Excepcionalmente en casos de especial complexidade o Xulgado competente pode determinar outras contías.

Normas de actuación:

En xeral, serán de aplicación as normas das Quendas de Actuación  Profesional dos respectivos Colexios baixo cuxo ámbito se realice a actuación. 

De forma específica establécese o seguinte en canto ao réxime de renuncias, aplicable en todos os casos:

O colexiado ao que se lle asigne un traballo non poderá renunciar ao mesmo, excepto por causa de forza maior debidamente xustificada. A comunicación da renuncia deberá efectuarse por escrito no prazo de cinco días.

A renuncia inxustificada do traballo asignado dará lugar á excusión nesta Quenda de Actuación  no ano Curso.

Taxas:

As xestións realizadas polo nomeamento e o cobro de honorarios devengarán unha taxa a favor do Consello Galego de Colexios de Economistas que ascenderá ao 10% dos honorarios facturados cun mínimo de 50,00 euros.

O importe da taxa será deducido dos honorarios a percibir polo Colexiado.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade