Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

SEMINARIO: ?PECHE DO EXERCICIO 2014. Diagnóstico contable e fiscal. Elaboración de contas anuais?

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

02/12/2014

Nova: SEMINARIO: ?PECHE DO EXERCICIO 2014. Diagnóstico contable e fiscal. Elaboración de contas anuais?

Ourense 18 de decembro de 2014

 

Obxectivos

 

- Realizar dun repaso xeral de todos os aspectos implícitos no peche de contas do exercicio 2014, tendo en conta as normas de valoración, a elaboración dos estados contables, Balance, Conta de resultados, Memoria, Estado de Cambios no Patrimonio Neto, Estado de fluxos de efectivo e as súas implicacións fiscais. - Realizar un diagnóstico da contabilidade e revisar os criterios necesarios para realizar o peche de contas do exercicio e contar cunha guía de actuación. Programa

1.- Introdución

2.- Periodificaciones

3.- Amortización de bens de inmobilizado material

4.- Amortización activos intangibles

5.- Investimentos inmobiliarios e activos non correntes dispoñibles para a venda

6.- Arrendamento financeiro e renting

7.- Perda por deterioración de valor. Correccións valorativas, inmobilizado, existencias, insolvencias de clientes.

8.- Instrumentos financeiros. Activos financeiros: a custo amortizado, mantidos para negociar, a custo, dispoñibles para a venda. Pasivos financeiros: casos ou préstamos recibidos

9.- Subvencións á explotación e de capital

10.- Provisións e continxencias

11.- Moeda estranxeira

12.- Cambios de criterios, corrección de erros, e cambios de estimacións, feitos posteriores ao peche do exercicio.

13.- Resultado contable e base impoñible do imposto sobre sociedades. Conciliación: axustes extracontables, diferenzas temporarias, deducións cota e contabilización de impostos.

 

- Elaboración de contas anuais (3 horas)

 

·    Balance de Situación

·    Conta de resultados

·    Estado de cambios en patrimonio neto: fondos propios, subvencións e axustes por cambios de valor.

·    Estado de fluxos de efectivo

·    Memoria

 

- Obrigacións mercantís posteriores ao peche

 

·        Obrigados a legalizar

·        Libros obrigatorios: libro rexistro de socios, libro de accións nominativas, libros de actas, libro de rexistro de contratos,  libro diario, libro inventario e contas anuais.  Forma e prazos de legalización. Prazo de conservación.

·        Depósito contas anuais. Prazos e contido do depósito.

·        Acta de aprobación de contas anuais. Contido obrigatorio.

·        Contas defectuosas: erros máis frecuentes

 

Relatores

Alberto Martínez da Riva

Director Xeral do Centro Europeo de Estudos Profesionais

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais

 

Andrés Ylla Gracía-Germán

Rexistrador Mercantil de Ourense

 

Lugar

 

Cámara Comercio e Industria de Ourense

Avda. da Habana, 30 bis
32003 Ourense

 

Horario

 

Mañá: 9:00 - 14:00h.

 

Tarde: 16:00 - 19:00h.

 

Matrícula

 

Colexiados mañá e tarde (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados ACO, electores cámara e economistas): 50,00 €

 

Colexiados mañá (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados ACO, electores cámara e economistas): 30,00 €

 

Colexiados tarde (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados ACO, electores cámara e economistas): 30,00 €

 

Colexiados economistas desempregados: 20,00 €

 

Precolegiados: 20,00 €

 

Outros participantes: 70,00 €

 

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Martes, 16 de decembro de 2014. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa.

 

Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria ou ingreso efectivo en conta sen custo a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con comprobante bancario de pago.

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 80% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Homologación TAP Ourense: As horas de formación deste seminario serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas de Ourense que este ano son 10 h. esixibles para as listas de Economistas para Actuación Periciais 2015.

 

Homologación (REA): Xornada homologada polo REA (Rexistro de Economistas Auditores) aos efectos do cumprimento dos requisitos de formación continuada establecido polo Regulamento de Auditoría (8,00 h. en contabilidade).

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade