Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Lei 25/2015, de 28 de xullo, de mecanismo de segunda oportunidade

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

29/07/2015

Nova: Lei 25/2015, de 28 de xullo, de mecanismo de segunda oportunidade

Esta Lei estrutúrase en dez artigos, agrupados en dous títulos, seis disposicións adicionais, catro disposicións transitorias, unha disposición *derogatoria e vinte e unha disposicións finais.

 

O título *I, baixo a rúbrica «Medidas urxentes para a redución da carga financeira»,

O título *II, «Outras medidas de orde social».

 

As disposicións adicionais primeira a cuarta complementan as modificacións introducidas polo seu Título *I, ao regular as funcións de mediación concursal, a remuneración do mediador concursal, a non *preceptividad da representación do debedor no concurso consecutivo ou a aplicación informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia. Na disposición adicional quinta regúlase o impulso e coordinación da negociación colectiva e na sexta o informe de avaliación do funcionamento da conta de garantía *arancelaria.

 

Respecto das disposicións transitorias, a primeira delas establece o réxime transitorio en materia concursal mentres que na segunda prevese o réxime aplicable á contratación indefinida formalizada con anterioridade ao 1 de marzo de 2015. Na terceira faise referencia ao arancel de dereitos dos administradores concursais e na cuarta ao réxime transitorio de pago con cargo á conta de garantía *arancelaria.

 

A disposición *derogatoria refírese a cantas disposicións de igual ou inferior rango opóñanse ao disposto nesta Lei, e as disposicións finais establecen determinadas modificacións lexislativas, o título competencial, as habilitacións para o desenvolvemento, execución e aplicación da Lei e a súa entrada en vigor.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade